Data dodania: 7 kwietnia 2020 r. / Aktualizacja: 15 kwietnia 2020 r.

Deprecjacja waluty – na czym polega ?

waluta deprecjacjawaluta deprecjacja

Deprecjacja waluty to zjawisko, które można zaobserwować w krajach stosujących system płynnego kursu walut. Słowem tym określa się spadek wartości pieniądza w stosunku do waluty zagranicznej. System płynnego kursu walut charakteryzuje się tym, iż wartość ich kursu uzależniona jest od popytu oraz podaży danych walut na rynku walutowym. Oznacza to, iż wartość waluty jest kształtowana w oparciu o zmienność popytu i podaży, zatem podlega ona ciągłym wahaniom. Deprecjacja w takim systemie pojawia się w sytuacji, gdy na danym rynku walutowym podaż jest wyższa od popytu.

Deprecjacja waluty – przyczyny powstania zjawiska

Na wystąpienie deprecjacji waluty wpływ może mieć kilka czynników, jednak główną z przyczyn jest zwykle obecna sytuacja gospodarcza i związane z nią kryzysy ekonomiczne, kataklizmy czy epidemie.
Z deprecjacją waluty mamy do czynienia wówczas, gdy obecny na rynku walutowym wzrost podaży krajowej waluty nie jest skorelowany ze wzrostem produktu krajowego brutto.
Warto podkreślić, że deprecjacja waluty może mieć ścisły związek z inflacją, czyli z szybszym tempem wzrostu cen towarów w kraju niż tych samych produktów zagranicą, co skutkuje mniejszą ich atrakcyjnością dla rynku handlowego. To z kolei przyczynia się do konieczności importu tych towarów w rozliczeniu walutą zagraniczną, którą wcześniej należy wymienić za walutę krajową. Efektem tego jest wspomniany wcześniej wzrost podaży waluty krajowej i jednoczesny spadek jej wartości.
Nie bez wpływu na wartość pieniądza pozostaje stopa bezrobocia. W przypadku, gdy osiąga ona wysoki poziom, następuje spadek popytu na towary zagraniczne, którego następstwem jest wzrost wartości waluty krajowej. Gdy natomiast stopa bezrobocia spada, mamy do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na towary rodzime, co doprowadza do wzrostu deprecjacji waluty krajowej.

Skutki deprecjacji waluty

Należy zaznaczyć, że krótkotrwała deprecjacja waluty krajowej może mieć pozytywny dla gospodarki skutek. W sytuacji, gdy spada jej wartość, drożeją towary zagraniczne, stając się mniej atrakcyjnymi dla rynku krajowego. Wówczas pojawia się popyt na produkty rodzime, co z kolei oddziałuje pozytywnie na lokalnych, krajowych przedsiębiorców. Ponadto towary te okazują się bardziej atrakcyjne dla zagranicznych kupców, którzy za tę samą cenę mogą ich kupić więcej, dzięki czemu rośnie popyt na eksport.
Natomiast długotrwała deprecjacja waluty będzie miała negatywne skutki dla krajowej gospodarki, gdyż doprowadza do obniżenia siły nabywczej pieniądza w międzynarodowych rozliczeniach. Posiadanie więc danej waluty w rękach zagranicznych inwestorów okaże się bowiem nieekonomiczne, zatem będą oni dążyli do jej wyprzedaży, która będzie miała niekorzystny wymiar dla gospodarki.
Wśród negatywnych skutków deprecjacji waluty warto również wymienić zjawisko wzrostu kosztów zadłużenia zagranicznego oraz presji inflacyjnej w wyniku podniesienia cen produktów importowanych.

Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja.

Ocena artykułu
3.5/5 (głosów: 2)

Powiązane artykuły